انجمن علمی بهداشت کار ایران       انجمن علمی بهداشت کار ایران

بسمه تعالی


منابع مهم آزمون تعیین صلاحیت فنی ممیزان بهداشت کار و مسئولین فنی دفاتر خدمات سلامت و تعیین صلاحیت مسئول بهداشت حرفه ای

جهت دانلود هریک از موارد ذیل کافیست بر روی آن کلیک نمایید.


1. کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی، مرکز سلامت محیط و کار، سال 1400،آخرین ویرایش
2. آیین نامه بهداشتی حمل دستی بار
3. آئين نامه تأسيسات کارگاه از نظر بهداشت
4. آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور
5. آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
6. دستورالعمل ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشت کار دفاتر خدمات سلامت
7. دستورالعمل عمومی دفاتر خدمات سلامت
8. دستورالعمل شرایط و ویژگیهای انبار مواد شیمیایی و سموم

9. دستورالعمل تامین سلامت کار در کارگاههای کوچک دستورالعمل بازرسی بهداشت کار
10. راهنمای درجه بندی کارگاهها بر اساس ریسک
11. راهنماي تکمیل فرم بازرسی بهداشت حرفه ای

12. قانون تشكیلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

13. قانون کار جمهوری اسلامی ایران (فصل 4)

14. خود اظهاری کارفرمایان در زمینه بهداشت کار

15. دستورالعمل تعیین صلاحیت "مسئول بهداشت حرفه ای"

16. کتاب کلیات بهداشت حرفه ای، انتشارات دانشگاه شیراز

 

 

ارتباط با انجمن

آدرس : دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران - گروه بهداشت حرفه ای - دفتر انجمن علمی بهداشت کار ایران

تلفن : 88992664

فکس : 88992665

صندوق پستی : 119/13155